תנאי השכרה כלליים בארץ:

1. שוכר הרכב חייב להציג את רישיון נהיגה שלו פיזית ושל כל נהג אשר מבקש לנהוג ברכב בתקופת ההשכרה וכפי שיפורט להלן: רישיון הנהיגה חייב להיות בתוקף, נהג חדש הזקוק למלווה חייב להגיע עם המלווה

1.1 המשכירה אינה מקבלת כרטיס: "דיירקט" ו/או כרטיס של בנק הדואר ו/או כרטיס מסוג דביט(debit) כמו כן לא ניתן לשלם באמצעות Google Pay ו/או Apple Pay.

1.3 שוכר הרכב נדרש להציג כרטיס אשראי אישי פיזית ולהותיר את פרטיו בעת איסוף הרכב. על כרטיס האשראי להיות על שם השוכר, בתוקף לתקופת ההשכרה ובעל מסגרת אשראי המתאימה לקבוצת הרכב ותקופת ההשכרה, כפי שנקבע על ידי חברת ההשכרה באותה העת.

1.4 בעל כרטיס האשראי חייב להיות נוכח בעת איסוף הרכב.

1.5 מורשים לנהוג נהגים מעל גיל 18 ובעלי רישיון נהיגה כולל נהג חדש. (נהג חדש רשאי לנהוג על רכבים מסוימים בלבד)

1.6 העישון אסור ברכבי ההשכרה, שוכר הרכב ייקנס על פי תנאי החוזה עליו יחתום במעמד קבלת הרכב.

1.7 התשלום היינו בגין ימי השכרה מלאים (24 שעות) לא יינתן כל החזר בגין השכרה לחלקי ימים, במקרה של איחור בהחזרת הרכב העולה על 1 שעה, יחוייב השוכר ביום השכרה נוסף מלא.

1.8 דגמי הרכבים המופיעים באתר הנם מייצגים בלבד, סוג הרכב המוזמן ונפח המנוע אינו מובטח וייתכן כי יסופק רכב המוגדר על ידי חברת ההשכרה כשווה ערך ו/או מקביל לרכב המוגדר מקטגוריה גבוהה יותר, ללא הודעה מוקדמת.

החזרת הרכב תעשה בתאריך ובשעה הנקובים בחוזה.

איחור בהחזרת הרכב עד שעה יגרור חיוב ממחיר ההשכרה כולל כל התוספות אשר נרכשו, מעבר לשעתיים איחור יחויב השוכר ביום השכרה מלא כולל כל תוספת שנרכשה על ידו.

מספר הקילומטרים לתקופת השכירות הינו קבוע, ניתן לרכוש חבילות קילומטרים נוספת לפי רכב.

הרכב יימסר ללקוח עם מיכל דלק מלא, יש לתדלק את הרכב לפני החזרתו ולהחזירו עם מיכל מלא. במידה והרכב יחזור ללא מיכל מלא יחויב השוכר בעלות התדלוק בתוספת דמי שירות בגין תדלוק הרכב.

חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות מדינת ישראל או לתחומי הרשות הפלסטינאית, שוכר אשר לא יציית לאיסור זה לא יחול עליו כל כיסוי ביטוחי.

רנטה השכרת רכב וליסינג שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב לפי קבוצת הרכב שהוזמנה ולא מחויבת להזמנת דגם ספציפי.

התמונות אשר מוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המופיעים בחוזה ההשכרה של רנטה.

המחירים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, לא כולל הזמנות שכבר בוצעו מראש.

במידה והלקוח לא מגיע לאסוף רכב שהוזמן מעל ל-3 שעות  ממועד השעה שנקבעה ,שמורה לרנטה הזכות לבטל את ההזמנה ולחייב את  הלקוח במלוא סכום ההזמנה, ללא אפשרות החזר ו\או ביטול.

הזמנת רכבים מיוחדים באתר כגון: ג'יפון, רכב 7 מקומות, רכב 9 מקומות ,רכב מנהלים, ,וואן, מיני וואן -כפוף לאישור מחברת רנטה.

תשלום מקדמה/ דמי ביטול:

בעת ההזמנה, המשכירה תחייב את השוכר בדמי מקדמה בהתאם לקבוצת הרכב שנקבעה.

ביטול הזמנה: המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ללא עלות עד 48 שעות לפני המועד הקבוע בהזמנה להשכרת הרכב. במקרה זה תושב המקדמה במלואה למזמין.

במקרה בו ניתנה הודעת ביטול בתוך 48 שעות שקדמו למועד הזמנת הרכב, לרבות מקרה של אי השכרת הרכב כלל ללא מסירת הודעת ביטול או אי הגעה לאסוף את הרכב, או רישיון נהיגה שלא בתוקף או אין מסגרת אשראי פנויה כפי שנקבע בחברה -  לא תוחזר המקדמה למזמין. מובהר בזאת כי חיובי המזמין יתבצעו ע"י המשכירה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו למשכירה ע"י המזמין והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות הסכם תנאי ההתקשרות ולהזמנה זו.

כרטיסי אשראי: כרטיס

בהשכרה חודשית, במידה והרכב יוחזר לפני תום תקופת השכירות, יחויב הלקוח במחיר מלא לפי החוזה או לפי מחיר יומי, בהתאם לקבוצת הרכב והמחיר העדכני באותה העת.

במידה והשוכר מאריך את תקופת השכירות על הזמנה ששולמה מראש, לא תינתן הנחה על הארכה והמחירים יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת.

ברכב רשאי לנהוג אך ורק מי ששמו מופיע בחוזה ההשכרה והציג רישיון נהיגה בר תוקף .

2. פרוט כיסויים

רשימת הכיסויים אותה מציעה החברה במסגרת הזמנת הרכב-הכל בהתאם למוצג באתר ובכפוף לחוזה השכירות הפרטני.

2.1 ביטוח חובה וצד ג' לשוכר ולנהג מורשה בלבד- בהתאם לפוליסת אחריות לנזקי גוף, הנדרשת לפי פקודת ביטוח רכב מנועי(נוסח חדש)

תש"ל 1970 ההוראות התנאים והסייגים של הפוליסה האמורה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה השכירות. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את השוכר מתשלום מלוא הנזק

2.2 כיסוי בגין נזקים לצד ג'-למעט אם הוסכם אחרת, דמי השכירות כוללים כיסוי בגין נזקי רכוש לצד ג' עד לגבול אחריות של 400,000 שקל בכפוף לתשלום דמי השתתפות בנזק על ידי השוכר בגין כל אירוע וכל מוקד כמפורט בחוזה השכרת הרכב. השוכר יישא בכל נזק שייגרם לצד ג' בעולה על 400,000 שקל, כשאין בחבות זו כדי לפטור את השוכר מתשלום דמי השתתפות בנזק, אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את השוכר מתשלום מלוא הנזק לרכב השכור במידה ולא רכש כיסוי בגין נזקי פח וגניבה.

2.3 כיסוי בגין נזקי פח-בכפוף לסכום שישולם למשכירה ולתשלום דמי השתתפות בנזק וזאת בגין כל אירוע ו/או מוקד נזק ו/או תקלה שנגרמה על ידי השוכר , למעט אם רכש השוכר במעמד חתימת החוזה ביטול דמי השתתפות עצמית בנזקים וגניבות כמפורט להלן, על אף האמור לעיל, במקרה של נזק אשר עלות תיקונו בהתאם להערכת שמאי ו/או המשכירה נמוכים מדמי ההשתתפות בנזק, תחייב המשכירה את השוכר בסכום הנמוך מגובה דמי ההשתתפות בנזק, מובהר כי השוכר יחויב בדמי השתתפות בנזק ו/או עלות הנזק שלא לתקן את הנזק.

2.4 פטור מתשלום דמי השתתפות בנזק: רק ללקוחות שרכשו כיסוי ביטוחי. השוכר רשאי לרכוש מהמשכירה במעמד חתימתו על חוזה השכירות, פטור מתשלום דמי השתתפות בנזקי פח וגניבה של הרכב המושכר, בסכומים המפורטים בחוזה השכירות, מובהר, כי גם במקרה בו רכש השוכר פטור מתשלום דמי השתתפות בנזק פח וגניבה, יישא השוכר במלוא הנזק שיגרם לצמיגים או לשמשות.

2.5 ככל שהכיסוי בגין נזקים ו/או בגין נזקי צד ג' אינו חל אם סירב השוכר לרכוש כיסוי בגין נזקי פח וגניבה כמפורט לעיל, השוכר יהיה אחראי בגין מלוא הנזק שייגרם מכל סוג שהוא לפי העניין, לרבות גניבת הרכב ו/או אובדן כללי במלוא גובה הנזק כהגדרתו. 

2.6 בכל מקרה המשכירה לא תהיה אחראית ולא יינתן על ידה כל כיסוי לנזק ו/או קלקול ו/או אובדן לרכוש ו/או חפצים אישיים ברכב.

2.7 כיסוי בגין נזקי פח וגניבה: דמי השכירות כוללים כיסוי בגין נזקי פח וגניבה  

ההשכרה כוללת ביטוח חובה וצד ג' לכל רכב.

נזק למרכב תחתון, צמיגים(למעט בלאי סביר), שמשות או פנים הרכב, למערכות המנוע שיינזקו כתואה משימוש בדלק לא מתאים/דלק מזוהם ולא תקני, אינם כלולים בכיסוי הנזקים וישולמו במלואם ע"י השוכר.

*לידיעתך, בהתאם לתקנות תעבורה החל מיום 1 במרץ 2022,חלה חובה על כל אדם המסיע ילד עד גיל 4 להתקין ברכב מערכת עזר להתרעה על השארתו של ילד כאמור ברכב, תשומת ליבך, כי באחריותך להצטייד המערכת זו טרם מועד איסוף הרכב ככל הנדרש.

*תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה/דוחות נסיעה בכבישי אגרה כרוכה בתשלום בפועל כפי שנקבע ע"י הזכיין ובתוספת דמי טיפול לחברת ההשכרה לפי מחירון המוצג בסניף ההשכרה.

*דוחות חניה ו/או תעבורה לרכב השכור בתקופת השכירות ישולמו ע"י השוכר לרשות המתאימה וכן דמי טיפול לחברת ההשכרה לפי מחירון בסניף ההשכרה.

ביטול השתתפות עצמית-

במקרה של נזק ו/או תאונה או גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר, ביטול זה אינו כולל נזקים למרכב תחתון, צמיגים, שמשות ופנים הרכב.

רנטה השכרת רכב אינה מתחייבת לבצע שינוע רכב לנתב"ג וממנו, בכפוף להחלטת החברה וזמני קבלת /החזרת הרכב,

בכל מקרה לא יבוצע שינוע מעבר לשעה 15:00 או בימי שבת וחג.

במידה ויבוצע שינוע לנתב"ג  יגבה תשלום נוסף מעבר להשכרה, התעריף לפי מחירון בסניף ההשכרה

כל שינוע של הרכב לכתובת השוכר וממנו תגבה תוספת תשלום לפי המחירון בסניף ההשכרה

תיירים

תיירים אשר ברשותם אישור B2,B3,B4 בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2,B3,B4 או דרכון דיפלומטי פטורים ממע"מ.

תייר אשר יחפוץ להשכיר רכב יצטרך להציג את האישורים הבאים:

1. רישיון נהיגה בתוקף

2.דרכון

3. אישור כניסה לארץ 

תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב, יגבר האמור בהסכם השכירות.

 

אישור סופי של ההזמנה ושריון הרכב יתקבל רק לאחר שיחה עם נציג החברה